שמאי רכוש בחולון

העולם של שמאי רכוש בחולון כולל את ביצוע התחומים שלהן – הערכה של ליקויי שיפוץ וליקויי בנייה, הערכת נזקים של מים, הערכת נזק תוצאתי, הערכה של נזקי אש, הערכה של נזקי גניבה, לרבות הערכה של מיטלטלין מכל הסוגים, לא כולל את התחום של שמאות רכב.

קודם כל, נבצע הגדרה באופן כללי, אשר היא בעלת משמעות רבה עבור מטרה של ניהול הספרים של החברה ואף למטרה של ביטוח –

 • מלאי – כל אביזר או פריט אשר נמצאים בחברה שלכם עבור מטרה של מכירתם, הן אם מדובר בציוד מוגמר או בחומר של אריזה, בין אם מדובר בחומר גלם או פריט בפרוצדורה של ייצור.
 • תכולה – כל פריט או אביזר שאינו מהווה חלק מהמבנה ומצוי בין כותלי המשרד שלכם.
 • ציוד – כל אביזר או פריט אשר החברה שלכם עושה בו שימוש כאמצעי ייצור, אבל החברה איננה מוכרת אותו כמוצר.

כיצד תתבצע הערכה של ציוד באמצעות שמאי רכוש בחולון?

הערכה של ציוד באמצעות שמאי רכוש בחולון, מחייבת את השמאי בידע מעמיק מבעוד מועד של הציון, הצורה אשר בה עושים שימוש בו והתפקיד הלכה למעשה של הציוד. שמאי רכוש בחולון אשר מבצע הערכה של שווי של ציוד עליו לתת את הדעת על הפרמטרים שלהלן –

 • השווי המסחרי של הציוד – עליכם לנבור בעבר של הציוד, בשל אורך החיים אשר צפוי לו, מה המצב הטכנולוגי והמכני שלו, מה העלות של ביקוש והיצע, מהי רמת האחזקה שלו ומהי כמות של עומס העבודה.
 • עלות הציוד כחדש – התשתית לביצוע הערכה הינה העלות של הציוד כחדש.
 • ירידת ערך בשל הגיל של הציוד – עליכם לבחון מה השיעור של ירידת הערך בשל הגיל של הציוד, גם אם תעשו בו קצת שימוש או לא תעשו בו בכלל שימוש.    

למה מתעורר הצורך בדרישה של שמאי רכוש בחולון עבור המטרה של הערכת ציוד בהרבה מקרים שלעיל 

 • הערכת מלאי של ציוד תבוצע בעזרת שמאי רכוש בחולון – הערכת שווי המלאי צריכה להתבצע עבור מטרה של חלוקת החברה המיועדת בין כמה שותפים, מענה על עימותים עם אגף המכס, רכישה מוסכמת על ידי שני הצדדים וכיוצא בזה. כאשר יגיע שמאי רכוש בחולון לבצע הערכה של מלאי, עליו לאפיין את הערך הריאלי ביום של ספירת המלאי.
 • IFRS – ביצוע של הערכה של שווי של ציוד לצד החישוב השווי הכלכלי של החברה, עבור מטרות של השקעה, מאזן, ביטוח, מס וכיוצא בזה. הערכה כזו תגיע בנוסף להערכה של שווי מקרקעין של החברה, עבור מטרה של שווי הוגן. בשנים קודמות נהגו לחשב על פי העלות ההיסטורית של הציוד וכן של המבנה, בהפחתה של פחת. כיום אפשר להעריך את השווי של הציוד והמבנה על פי הערך הריאלי שלהם ביום אשר בו יבוצע התחשיב. זאת על פי הנהלים החדשים אשר שגורים בחשבונאות הישראלית על פי תקן IFRS. תקנה זו נחקקה באמצעות המוסד הבין לאומי של תקינה חשבונאית, אשר ממוקם ברחבי לונדון והוא פועל בסינרגיה עם האיחוד האירופאי המשותף.
 • ביצוע הערכה של ציוד עבור מטרה של מכירה.
 • שמאי רכוש בחולון מחויב לבצע הערכת שווי של ציוד והוא נאלץ להיות בקי ברזי הציוד הספציפי וכן לדעת לחלוטין את היסודות הטכניים של הציוד, להיות בעל ניסיון עתיר בשנים ובעל אינפורמציה מגוונת בשוק התעשייה.
 • ביצוע הערכה של שווי של הציוד למטרה של חלוקה בין כמה שותפים או לחלופין למטרה של מכירת ציוד. הערכת שווי זו תבוצע על פי אמת המידה של שוויו של הציוד בשוק החופשי, בהתאם לנהלים של המכירה באמצעות מוכר מרצון לקונה מרצון.

* לפרטים נוספים ניתן להתקשר למשרד או לחיים שריקי 08-8672746 או 054-6800905